عباس عبدی: چرا «مهسا امینی» بیهوش شد؟
“پذیرفتن اینکه دختری ۲۲ ساله به همراه خانواده برای مسافرت و مهمانی به تهران آمده و به سرنوشت ماهاشا رسیده است، برای افکار عمومی کاملا غیرقابل قبول است. او دختر ما هم هست. پس چنین اتفاقی یک اتفاق خواهد افتاد. تأثیر بسیار منفی بر روان جمعی شهروندان ایرانی، اما حداقل هیچ کس پاسخگو نیست.»