طوفان یمن اجتناب کرده اند ریاض تحویل دادطوفان یمن اجتناب کرده اند ریاض تحویل داد – مشرق نیوز