طعنه شهاب مرادی به اصولگرا بودن یا اصلاح طلب بودن سیاستمداران را ببینید!
شهاب مرادی در درگاه امام گفت: برخی شرایط را رصد می کنند و می گویند از امروز ما اصولگرا هستیم یا اصلاح طلب. شاید شما استدلال کنید که در نهایت، این همه در دایره نظام است که فرد برخلاف باورهای خود عمل می کند. ایمان او نیست بلکه سود اوست. فردی که با این نظام فکری حرکت کند و بر اساس این نوع نظام ارزشیابی قدم بردارد، قطعاً در برابر امام زمان خود خواهد ایستاد و بعید است. بتواند به نتایج خوبی دست یابد. منبع: جمران