شکسته نشده اختلافات سیاسی در عراق خواه یا نه مجلس یک بار دیگر منحل تبدیل می شود؟ خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – رامن حسین عبدیان: مبارزات سیاسی در عراق بر بالا انواع رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نخست وزیر همچنان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوقف نشده است. مجموعه ای اجتناب کرده اند رایزنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای سیاسی بین روسای کمیته توافق شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران جنبش صدر به مدیریت مقتدی صدر تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است. این امر بلند مدت سیاسی عراق را در وضعیت نامشخصی قرار داده است.

فینال اطلاعات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است جریان کابینت سینه همراه خود تمام ساختار های حاضر شده توسط شورای توافق شیعیان اطمینان حاصل شود که او دیگری یافتن راهی برای خروج اجتناب کرده اند بن بست سیاسی در عراق بود. این هست در حالی کدام ممکن است مقتدی صدر اخیراً همراه خود نوری تصمیم تلفنی داشته است مالکیهمراه خود او درمورد به تحولات جدیدترین در الگو سیاسی جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت حرکت کنید. بعد اجتناب کرده اند تصمیم تلفنی اشاره کردن شدهدارایی ها عراقی ادعا کردند کدام ممکن است نهاد توافق حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعیان کابینت سینه کسب اطلاعات در مورد مقدمه «جعفر کابینت سینه” انواع فکر شده این الگو به هماهنگی اولین برای پست نخست وزیری رسید.

الصدر در امتحان شده {است تا} الگو انواع نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور عراق را با بیرون مشارکت کمیته توافق شیعیان پیش ببرد. {در این} راستا دارایی ها اشاره کردن شده گفتند: «مقتدی صدر رئیس نهضت است کابینت سینه این ملت قصد دارد مرد عموی جعفر الصدر (فرستاده عراق در لندن) را شناخته شده به عنوان نخست وزیر راه اندازی شد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات بعدی را راه اندازی شد تدریجی. جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت {در این} مورد {تشکیل شده است} تحقق دادن “.

همراه خود این جاری، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است ۲ طرف باقی مانده است با توجه به نامزدی واحد برای پست نخست وزیری به هماهنگی نرسیده اند. عرضه دادن پیدا نشد. درمورد به موضوع ریاست جمهوری هم انصافاً خاص است. در چنین شرایطی، جریان کابینت سینه تمام امتحان شده شخصی را برای پیشبرد الگو انواع رئیس جمهور جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر جدید با بیرون مشارکت کمیته توافق شیعیان به کار گرفت.

ادامه اختلافات سیاسی در عراق  آیا مجلس دوباره منحل می شود؟

این هست در حالی کدام ممکن است این اکثریت قریب به اتفاق قریب به اتفاق است همراه خود هم هر دو همراه خود هم مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران تحولات سیاسی عراق معتقدند شورای توافق شیعیان همانطور که صحبت می کنیم قطب قدرتی است کدام ممکن است به سادگی نمی توان آن را اجتناب کرده اند صحنه سیاسی بردن کرد. وی {در این} خصوص ذکر شد: «محمد کریم السعدیاین کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر سیاسی عراقی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط کمیته توافق شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرسی های زیادی کدام ممکن است به کف دست آورد، حضور این کمیته خالص است. پر نشاط مقامات نیز تشکیل ممکن است.»

wi فینال خبر اینجا است کدام ممکن است قابل انجام است انواع اعضای مجلس نمایندگان مناسب نباشد تحقق داستان انتخابات ریاست جمهوری وی افزود: «کمیته توافق شیعیان عالی قطب مقاوم در الگو سیاسی عراق است. پس صحبت کن می گوید اجتناب کرده اند بخشی از به این هیئت به همان اندازه مخالفت وی افزود: «تولید دیگری مجلسی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات هماهنگ کننده در الگو تشکیل مقامات مشارکت خواهد کرد».

در همین جاری، “صبح تایوی افزود: موضوع انواع رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر بلند مدت با بیرون تایید کمیته توافق شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان صدر رفع نمی شود. اجباری است جریان صدر راه را برای تفاهم همراه خود کمیته توافق شیعیان به راحتی تدریجی وگرنه نتایج سازنده انواع رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اول وزیر “این کار نخواهد کرد.”

همراه خود شکسته نشده کشمکش های سیاسی میان رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های مختلف بر بالا راه اندازی شد نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل مقامات جدید، موضوع انواع رئیس جمهور در عراق به معضلی غول پیکر تغییر شده است. در حالی کدام ممکن است تصور به پارلمان اوایل هفته بلند مدت برای انواع رئیس جمهور اجتناب کرده اند میان نامزدهای این پست تشکیل مونتاژ دهد نامه الکترونیکی خبرها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است قابل انجام است انواع نمایندگان به حد نصاب نرسد.

ادامه اختلافات سیاسی در عراق  آیا مجلس دوباره منحل می شود؟

داستان تصور به جریان پیدا تدریجی کابینت سینه او قصد دارد عالی طرف بایستد درمورد به نامزد حال ریاست جمهوری، ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت. این هست در حالی کدام ممکن است شورای توافق شیعیان معتقد است کدام ممکن است با بیرون هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم همراه خود این شورا، انواع رئیس جمهور عملا غیر قابل انجام است. اجتناب کرده اند این رو شورای توافق شیعیان ادعا کرد کدام ممکن است در تحقق او هفته بلند مدت به همان اندازه روزی کدام ممکن است حد نصاب مناسب نشود، نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد.

حاضر در صورت تحقق پارلمان {نمی تواند} برای انحلال پارلمان تقاضا دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونگذاران عراقی می توانند اجتناب کرده اند سالن دادگاه برتر فدرال انحلال پارلمان را تقاضا کنند. در پاسخ، الصدر شورای توافق را به امتحان شده برای تحریم پارلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نمایندگان بی طرفانه خواست به همان اندازه همراه خود همه نیروهای در تحقق انواع رئیس جمهور برای نمایندگی {در این} انواع مشاور در تحقق اشاره کردن شده به حد نصاب رسیدن. «نوری مالکیرئیس ائتلاف مقامات قوانین نیز متهم به توهین به مقدسات شد کابینت سینه پاسخ.

مالکی {در این} خصوص ذکر شد: موضوع تحریم مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار انتخابات انصافاً باورپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها آن ۹ تنها این انتخاب را مطرح کرده اند، اما علاوه بر این این انتخاب را نیز مطرح کرده اند. همراه خود همه نشاط اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری “او ایستاده است.” انواع کرسی های شورای نمایندگان عراق در جاری حاضر ۳۲۹ کرسی است بر ایده قوانین اساسی عراق تحقق انواع رئیس جمهور روزی به حد نصاب اجباری می رسد کدام ممکن است ۲ سوم کل نمایندگان یعنی ۲۲۰ نفر را داشته باشد. تحقق اشتراک گذاری

در صورت تحقق اگر انتخابات بعدی ریاست جمهوری به حد نصاب نرسد، اعضای پارلمان می توانند اجتناب کرده اند سالن دادگاه برتر فدرال تقاضای انحلال پارلمان کنند. در صورت تایید این تقاضا، فضای سیاسی عراق {به سمت} برگزاری انتخابات پارلمانی جدید پیش خواهد سر خورد. این در خوش آمدی متنوع اجتناب کرده اند مشاوران سیاسی چنین سناریویی را بعید می دانند.