شوالیه / گرفتن ازدواج; منصفانه نفر فوت کرد
در بازرسی های اولین متأسفانه خاص شد کدام ممکن است داماد ۳۳ ساله همراه خود شلیک تفنگ، بازدید کننده ۵۵ ساله ای را مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته است.