شاسی بلند جدید زبان چینی بر روی پلت شکل جک S5 دسترس در بازار ایران چگونه ساخته تبدیل می شود / C How X6؟ (+عکس)نکته جلب توجه اینجا است کدام ممکن است C-How X6 همراه خود عنوان S6 دسترس در بازار روسیه در دسترس بودن ممکن است. قیمت بازار روسیه ۲۲۹۰۰ به همان اندازه ۲۷۰۰۰ دلار برآورد شده است.