سویه های کرونر مختلف علائم تمدید شده مدت متفاوتی دارندسویه های مختلف کرونا علائم تمدید شده مدت متفاوتی دارند