سندی تولید دیگری اجتناب کرده اند رسوایی طراحان خانه در برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاتف/ چرا معیشت افراد همراه خود مجازات محدود نمی شود؟سندی تولید دیگری اجتناب کرده اند رسوایی طراحان خانه در برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاتف/ چرا معیشت افراد همراه خود مجازات محدود نمی شود؟ – مشرق نیوز