سرباز روسی فرمانده تانک را توسط دست دارد! + عکس


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

نیروهای روسی پس اجتناب کرده اند تلفات با کیفیت صنعتی در صفوف یگان شخصی در نبرد همراه خود نیروهای اوکراینی، عالی افسر ارشد را سفر بر تانک منتقل کردند.

نشریه سرباز روسی همراه خود تانک به یکی اجتناب کرده اند رهبرانش لگد می زند! + تصویر اولین بار در شبکه برین | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید