سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: رهبران معترضان در بازداشت هستند
گزارشی از حوادث اخیر و دستگیرشدگان اغتشاشات ارائه شد. وزیر گفت که برخی از افراد دستگیر شده نقش رهبری در شورش ها داشتند. همچنین در هفته های اخیر چندین نفر دستگیر شده اند که به دلیل عدم ایفای نقش موثر در اغتشاشات آزاد شده اند، اما سرکردگان اغتشاشگران تا تکمیل پرونده و حضور در دادگاه همچنان در بازداشت به سر می برند. مرجع قضایی.