سخنگوی مقامات: نرخ بیکاری به هشت.۹ نسبت کاهش یافته است است
بر مقدمه گزارش وسط آمار، نرخ بیکاری همراه خود کاهش ۰.۷ درصدی اجتناب کرده اند ۹.۶ نسبت {در تابستان} به هشت.۹ نسبت در پاییز ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ بیکاری خانمها نیز در همین مدت ۲ نسبت کاهش یافته است است.