زمان حراج خودروهای خارجی مشخص شد


سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال از حراج فوق العاده خودروهای خارجی به ارزش ۲ هزار و ۳۷ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این مزایده ها تا ۲۵ مهرماه رمزگشایی می شود.

مطلب تنظیم زمان حراج خودروهای خارجی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.