روسیه: اجتناب کرده اند تخصص اثیری ایران استفاده می کنیم
وزیر بار روسیه اظهار داشت: روسیه بر ایده تخصص ایران در شرکت ها رسانی به هواپیماهای تحریم شده واقعاً کار می کند.