روسای مراکز طراحی، برنامه و ارزیابی، تولید و فنی محکوم شدند


به گزارش فارس به نقل از اطلاعات سیما، معاونت سیما در حکمی جداگانه کاروش مفاخری را به عنوان مدیر برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزیابی مرکز و سیدباکر حاجی سید رضی را به عنوان مدیر مرکز تولید و فنی این مرکز منصوب کرد. این معاون

محسن برمهانی معاون صدا و سیما به عنوان مدیر افتخاری سازمان صدا و سیما منصوب شد تا سیاست ها و برنامه های دوران گذار را برنامه ریزی و بر اجرای مد نظر آنها نظارت کند. در راستای گذر از برنامه ریزی خط قرمز به خط سبز، برنامه های سیما بر گذار تاکید کرده اند. کاهش شکاف بین مدیریت خلاق و استراتژیک و تولید و سیاست به جای کنترل تدریجی.

ایجاد مکانیسم های مناسب برای حداکثر هماهنگی با قابلیت های طراحی و نظارت در داخل و خارج سازمان و افزایش استفاده از عناصر و کمیته های تفکر خلاق و متعهد، تمرکز بر سه عنصر «سیاست استاندارد، تحقیق و زمینه» و اولویت بندی محتوا در طراحی و تسریع. نظارت بر تولید و ارتقای کیفیت برنامه ریزی از دیگر انتظارات معاونت برنامه ریزی، برنامه و ارزشیابی مرکز است.
معاون امور مرزبانی کشور همچنین از زحمات مجتبی ایزدی در دوران تصدی ریاست جمهوری تجلیل کرد.
سوابق مدیرکل پژوهشی سیما در سوابق کاری مفاخری است.

معاون مرزبانی در دومین حکمی، نانوا حاجی سید رضی را به عنوان معاون مرکز تولید و فنی منصوب کرد.

معاونت سید رضی با استفاده از توانمندی های موجود در جهت ارتقای سطوح فنی و تولید، ارتقای سطح استانداردهای تولید و توزیع مورد نیاز، استفاده از روش ها و فناوری های نوین، جلوه های ویژه و همچنین آموزش و تامین نیروی انسانی کارآمد و حرفه ای اقدام نماید. در شبکه های مختلف مرزی.
ساماندهی، برنامه ریزی و نظارت مهمترین وظیفه مرکز تولیدی و فنی مرزی برای استفاده بهینه از منابع تولیدی و فنی است که برمهانی در این جمله به آن اشاره می کند.

معاون سیما همچنین از زحمات انجام شده در دوران ریاست مهرداد عظیمی تجلیل کرد.

سید رضی هم اکنون مدیرکل فنی صدا است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید