روزانه حدود ۲ میلیون نفر در مدارس فارس مسکن می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، محمد خلیل العسکری در مونتاژ ستاد استانداری، تحریک کردن آموزش مستقیم مدارس همراه خود ردیابی به مطلب فوق افزود: ۱۴۲۵ نفر در مدارس استانداری پذیرفته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال به ۱۹۳۷۳۷۹ نفر رسید.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: نسبت اسکان در مدارس فارس نسبت به مدت خیلی شبیه در نوروز حدود ۱۰ نسبت افزایش داشته است.

رئیس ستاد اسکان میهمانان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس در نوروز ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه قرار بود آموزش های شخص خاص اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین امسال تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز بود کار آموزشی همراه خود سرعت بیشتری در مدارس فراهم شود، مجبور شدیم عالی بار در روز کار اسکان را به نوک برسانیم. در گذشته، را انتخاب کنید و انتخاب کنید او شکسته نشده داد، این آمار قطعا افزایش خواهد کشف شد.

العسکری ذکر شد: امسال ۶۸ وسط پذیرش در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ پایگاه در شیراز پذیرای مهمانان نوروزی در مدارس بوده اند.

آنطور کدام ممکن است مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: ۱۱۳۰ دانشکده در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ دانشکده در شیراز برای همه زمانها در شرایط روال تجهیز شدند کدام ممکن است همراه خود استقبال اجتناب کرده اند بازدید به استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر شیراز این میزان افزایش چشمگیری پیدا کرد. .

العسکری ذکر شد: ۴۶ کانون معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس همراه خود قابلیت ۱۵۰۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ خوابگاه دانشجویی همراه خود قابلیت ۲۲۰ نفر نیز برای ستاد اسکان آموزشی در استانداری تدارک دیده شد.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: ۱۵۶ فضای ورزشی سرپوشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روباز در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج دانشکده تجهیز شده است کدام ممکن است در مواقع حیاتی در اختیار ستاد اسکان آموزشی قرار خواهد گرفت.

العسکری ذکر شد: آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس در نوروز ۱۴۰۱ مسکن بیش اجتناب کرده اند ۶۴ هزار نفر را در شرایط روال در یک روز واحد زمانی فراهم کرد با این حال پس اجتناب کرده اند آن همراه خود افزایش سفرهای استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای مدارس برای اسکان به طور قابل توجهی در ایام ۴ به همان اندازه ۱۶ فروردین این قابلیت افزایش چشمگیری داشت.

رئیس ستاد بی نظیر اسکان مهمانان نوروزی فارس ذکر شد: این کمیت اجتناب کرده اند تقاضا ها در نتیجه صدور مجوز نصب چادر در نمازخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهای مدارس همراه خود توافق وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری فارس شد.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: متولیان اقامت در استانداری فارس موظفند تمامی مسافرانی را کدام ممکن است به امکانات پذیرایی نوروزی مراجعه کردند در مدارس اسکان دهند.

العسکری ذکر شد: در مجموع بیش اجتناب کرده اند ۲۴۲۰ مسئله اجرایی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی در ستاد اسکان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان مشغول به کار بودند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: بیشترین پذیرش بازدید کننده در مدارس فارس اجتناب کرده اند استان های آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر {بوده است}.

رئیس اقامتگاه میهمانان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس در نوروز نیز ذکر شد: بیشترین انواع مهمانان مدارس فارس درمورد به سکونت مناطق ۴، ۲، سه، عالی آموزشی در شیراز، مرودشت، کازرون، ممسنی، آباد، زرقان، لارستان، پاسارگاد، سپیدان بود.

العسکری افزود: بر ایده ادعا وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بیشترین انواع مسافران نوروزی در مدارس دولتی به همان اندازه نوک دهم فروردین ۱۴۰۱ درمورد به استان فارس {بوده است}.

رئیس اسکان میهمانان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس در نوروزی ذکر شد: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود فارس برای هفتمین سال متوالی امسال در ملت اول شود.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: معمولاً مدارس محل قرارگیری مناسبی برای اقامت نیست، با این حال {به دلیل} ورود مهمانان نوروزی بیش از حد به استان، مسکن پاسخگوی این خواستن نیست.

رئیس اسکان میهمانان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس در نوروز ذکر شد: کم ارزش بودن اسکان در مدارس در کنار همراه خود وجود چشم اندازها اولین اجتناب کرده اند جمله: تجهیز گروه های درس به موکت، یخچال، تلویزیون، سیستم گرمایشی، توالت، سرویس بهداشتی صحیح، آشپزخانه، دانشکده عظیم. حیاط هایی قابل مقایسه با منطقه پارکینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر ایمنی مدارس راهنمایی اجتناب کرده اند جمله مشخصه هایی است کدام ممکن است باعث شناخت مدارس شده است.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: امسال برای اولین بار ابتکاراتی در ستاد پذیرایی نوروزی اجتناب کرده اند مهمانان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری فارس سازماندهی شد.

العسکری ذکر شد: این قالب ها بر بحث دانش آموز محور محور بود، متعاقباً اجتناب کرده اند مسئولان مسکن درخواست شده است شد بخشی اجتناب کرده اند قابلیت اجرایی را به دانشجویان واگذار کنند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: این کار در راستای سند تغییر بنیادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش در شش بخش تکمیل شد.

رئیس اسکان مهمانان نوروزی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ذکر شد: امسال برای اولین بار در ملت در استان فارس به خانوار هایی کدام ممکن است برای اسکان مدارس به ستاد پذیرش مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموز در کنار شخصی داشتند، کاهش یافته است گرفت.

العسکری ذکر شد: تحمیل اصول سنجش تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش مهمانان نوروزی توسط داده ها آموزان اجتناب کرده اند جمله این اقدامات بود.

وی ذکر شد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای داده ها آموزان در قالب بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی رادیو حج توسط دانشجویان اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات بود.

عسگری ذکر شد: همراه خود ادعا زودتر به کلیه مدعوین، سفر مدارس در صبح روز دوازدهم فروردین به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا دانشکده در جاری تامین فضایی اجتناب کرده اند قبیل چیدمان صندلی، ضدعفونی گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب از کیت آموزشی {برای شروع} آموزش داده ها آموزان در موجود در هستند. دانشکده.

انتهای حرف / م