رضایی: همراه خود پایبندی به راه شهدا امرار معاش تبدیل می شود/ نپخته فروشی مسئله بی نظیر افتادگی مالی در ملت است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند خرمشهر، محسن رضایی درست در این لحظه در مخلوط خبرنگاران همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای شلمشاه گفت: درست در این لحظه سربلندی، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار ایران اسلامی مدیون حماسه آفرینی شهداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آنان باید یکپارچه یابد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه پایبندی به راه شهدا اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت را رفع می تدریجی، ذکر شد: شهدا به ما یاد دادند کدام ممکن است کارهای غول پیکر را همراه خود بازو تمیز می توان انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما یاد دادند کدام ممکن است مشکلات را می توان رفع کرد به همان اندازه به خدا توکل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکل کنیم. بر او بازیابی نخواهد شد.

معاون مالی رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه اشکال بی نظیر ملت تحریم های خانه است، ذکر شد: به همان اندازه تحریم های خانه تعمیر نشود، تحریم های خارجی برداشته نمی شود.

وی ذکر شد: تحریم های خانه است کدام ممکن است بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را بسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید برای تعمیر این تحریم ها قدم بردارد.

رضایی نپخته فروشی را مسئله افتادگی مالی در ملت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در ایران ثروت زیادی موجود است با این حال این ثروت به جیب مردمان نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر آن نپخته فروشی در ملت است. نفت، سوخت، پتروشیمی، سوخت، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی».

وی خوزستان را استانی ثروتمند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوزستان ماموریت های مالی بزرگی دارد با این حال این ماموریت ها به نفع مردمان نبود.

معاون مالی رئیس جمهور تصریح کرد: مشکلات مالی مردمان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات واحدهای تجاری این استان مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه مردمان اجتناب کرده اند ثروت عظیم این استان بهره مند شوند. .

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید