رصد منشا انفجارهای رادیویی فوری همراه خود تلسکوپ “فست”.تأمین انفجارهای رادیویی فوری توسط تلسکوپ FAST تعیین شد