رتبه دوم تردد بین استانی خراسان جنوبی – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده شامگاه چهارشنبه در مونتاژ بازرسی فینال وضعیت شرکت ها رسانی به مسافران نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد خیابان ای استانداری تصدیق شد: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی به همان اندازه دیروز ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۳ مسافر توسط این استان جابجا شدند. استانداری ناوگان بار نهایی

وی اجتناب کرده اند تردد منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۹ تجهیزات خودرو {در این} مدت در محورهای استانداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۸۶ سهم تردد درمورد به خودروهای استفاده {بوده است}.

جلال زاده همراه خود ردیابی به افزایش ۵۶ درصدی تردد نسبت به سال قبلی ذکر شد: ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند استان نسبت به نوروز ۹۸ ۱۸ سهم افزایش داشته است.

وی همراه خود خاص اینکه در محورهای استان بیشترین تردد را در محورهای بیرجند به سربیشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغستان به فردوس داشتیم، افزود: ۸۰ سهم خودروها منصفانه روز در استان ماندند.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان جنوبی اجتناب کرده اند کاهش ۶ درصدی تصادفات در محورهای مواصلاتی استان اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تصادفات جرحی ۱۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات فوتی ۸۳ سهم افزایش کشف شد.