رایزنی های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا با توجه به عرضه موشک های ضد کشتی به اوکراینرایزنی های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا برای عرضه موشک های ضد کشتی به اوکراین – مشرق نیوز