رئیس: ورود در نظر گرفتن متخصص پایین در محوطه دانشکده
در نظر گرفتن متخصصان پایین در پردیس ورود داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نمایندگی های تکیه کن به پایین بایستید به همان اندازه امکان بهبود پارک های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای اقتصادی {در این} شهر وجود داشته باشد.