رئیس فیفا: جام جهانی پیام آور صلح است
حدود سه میلیون نفر در قطر به ما کمک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلیاردها نفر مسابقات را {در خانه} تماشا خواهند کرد. عنوان سه کارکنان ادامه دارد خاص نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه ژوئن ورزشی خواهند کرد.