رئیس سازمان امور سینمایی: فقط ۸ درصد مردم تماشاگر ثابت سینما هستند / در ۲۲۵ شهر بالای ۵۰ هزار نفر سینما وجود ندارد.
ترکیه با ۸۰ میلیون نفر جمعیت ۳۰۰۰ سینما دارد در حالی که ایران با همین جمعیت ۶۰ سینما فعال دارد. او با کمک آنها به سینماها سر زد و آنها را تأسیس کرد.