رئیس دانشگاه تربیت مدرس: با پدیده مهاجرت اساتید مواجه هستیم
ما هم مانند امیرکبیر، شریف، تهران و … با این مشکل مواجه هستیم که اعضای هیأت علمی جوان و خوب و اعضای هیأت علمی که تجربه دارند نیز به فکر مهاجرت و مهاجرت افتاده اند. تقریباً هر هفته درخواستی مبنی بر گرفتن مرخصی بدون حقوق از ما و ترک کشور به مدت یک سال دریافت می کنیم.