رئیس جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان راه اندازی شد شد


به گزارش گروه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خبرگزاری فارس، مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان همراه خود حضور معاون وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان قلمرو در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

{در این} مراسم اجتناب کرده اند زحمات آقای عیسی سهرابی کدام ممکن است به مدت ۹ ماه پاسخگویی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان لرستان را بر عهده داشته اند احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا عزتی شناخته شده به عنوان رئیس جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان راه اندازی شد شد.

در سند نظارت معاونت آموزش متوسطه ناحیه ۲ خرم آباد برای مدت ۴ سال معاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناحیه ژاگا برای مدت ۴ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی انواع منطقه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ناحیه ژاگا به مدت ۴ سال دبیر ریاضی فاصله متوسطه در مدارس مختلف ناحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل شورای راهبردی بسیج فرهنگیان استان لرستان معاون این سیستم ریزی کرسی عتبات عالیات خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم اندیشه آل استان لرستان در سال ۱۳۹۹.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید