دیپلمات ارشد ایران: اعضای اروپایی برجام از آمریکا حمایت می کنند. این مایه تاسف است
یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تاکید کرد: علیرغم تمام لفاظی ها و اتهامات وارده به ایران، ما به توافق پادمانی خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند هستیم. در این رابطه.