دیوان عدالت اجرایی: کانون های متخصصان حقوقی موظف به اضافه کردن دانش در پرتال سراسری صدور مجوز نیستند
آپلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن دانش درمورد به مجوزهای صادر شده در پورتال سراسری مجوزهای ایالتی خارج اجتناب کرده اند صلاحیت هیئت تحریریه مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تنظیم کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل است.