دیدار معاون اول رئیس جمهور همراه خود خانوار شهدای دزفول – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر به رویداد ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان بازدید به استان خوزستان، روز قبل از این همراه خود حضور در منزل سردار سرلشکر محمد حسن کوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای نفت دزفولی (شهیدان محمدرضا، علی رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمیدرضا دزفولی نفت) حضور کشف شد. ). (شهدای الشجاعی فقیرند)برده علی، عبدالعظیم، شاهزاده، پروین شجای پور، توبی شیرعلی سام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید امیرعلی سویت شرت به اولین شهید مدافع حرم در دیدار همراه خود خانوار این شهدای گرانقدر، شهدای مقام سلام می کنم.

تجلیل اجتناب کرده اند خانوار معظم شهدای کوساشی، زیت کودک نوپا دزفولی، شجای پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویت شرت همراه خود اهدای عالی جلد قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن {در این} دیدار اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت تبریک ذکر شد.

امام جمعه، فرماندار ویژه دزفول، رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران آن شهرستان را {در این} دیدار معاون اول رئیس جمهوری همراهی می کردند.

به گزارش مهر، شهرستان دزفول بیش اجتناب کرده اند ۲۶۰۰ شهید تقدیم میهن اسلامی کرد.