دیدار امیر عبدالله همراه خود سید حسن نصرالله
به گزارش جامعه خبری المنار، ۲ طرف {در این} دیدار فینال تحولات قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار دادند.