دوشنبه‌های ضد استرس در مدارس آمریکا (فیلم)ذهن‌آگاهی و کنترل افکار نیز یکی دیگر تمرینات طرح دوشنبه‌های کاهش استرس در برخی از مدارس آمریکا است.