در یک واحد جشن تولد در کمپ نیروی کار سراسری اتفاق عجیبی رخ داد. شخص انصاری به بیمارستان سر خورد!


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

The post اتفاق عجیبی در جشن تولد در اردوی نیروی کار سراسری رخ داد; شخص انصاری به بیمارستان سر خورد! اولین بار در اینترنت قطار به نظر می رسد شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید