درگیری در دانشگاه شریف و اطراف آن
بعداً وزیر تحصیلات عالی خود به دانشگاه شریف رفت و برای خنثی کردن درگیری با نیروهای امنیتی، اساتید و دانشجویان گفتگو کرد و در نهایت موفق شد ترتیبی دهد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان به سلامت به محیط بیرون دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی فرار کنند. .