دارویی برای کاهش خطر از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر عروق کرونردارویی برای کاهش خطر از دست دادن زندگی در کرونا – مشرق نیوز