دادستان کل کشور: اکثر گزارشاتی که قوه قضاییه به مجلس ارائه کرده است، فاقد سوء پیشینه است.نمایندگان مجلس از منظر نمایندگی خود به یک موضوع نگاه می کنند و می توان آن را تخلفی دانست که می توان به آن عمل کرد. اما در رسیدگی به گزارش در قوه قضائیه، قاضی اقدام مذکور در گزارش را مطابق قانون انجام می‌دهد و در مواردی که قانون تخلف محسوب می‌شود، می‌تواند تصمیم بگیرد.