دادستان کل: طرح ساماندهی کولبری در دولت بررسی می‌شود
اگر امنیت نباشد، سلامت، اقتصاد، علم، دانش و هنر داوم و بقا و رشد پیدا نمی کند و از طرفی سلامت جسمی و روحی هم در جامعه وجود نخواهد داشت.