خیابان چالوس خوب طرفه شده است


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، همراه خود ملاحظه به موج بازگشت مسافران در خیابان چالوس، درست در این لحظه خیابان اجتناب کرده اند شمال به جنوب در یک واحد جهت {خواهد بود}.

بر مقدمه آمارهای ادعا شده اجتناب کرده اند سوی مسئولان، تاکنون ۴۴ میلیون بازدید در خیابان های ملت به پرونده رسیده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۴۰ نسبت افزایش را آرم می دهد، این در حالی است کدام ممکن است درست در این لحظه موج دوم سفرها تحریک کردن تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر مقدمه آنچه در گذشته تاریخی ۴ فروردین آشکار شده، ۳۲۳ نفر در تصادفات خیابان ای جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند. این آمار نسبت به سال قبلی ۲۰۰ نسبت افزایش چشمگیری داشته است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید