خوشحالی غیرمعمول بیرانوند پس اجتناب کرده اند گل کارکنان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه نورالله
پس اجتناب کرده اند گل سردار آزمون، بیرانوند در حرکتی غیرمعمول اجتناب کرده اند روی دروازه به لبنان به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری پوشان به دایره لذت اضافه شدند. دروازه بان کارکنان سراسری همراه خود پرشی غیرمعمول روی مجید حسینی خوشحالی شخصی را همراه خود گل اول این کارکنان آرم داد.