خروج بیش اجتناب کرده اند ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مسافر اجتناب کرده اند مرزهای کردستان / بازدید ۳۱۵ هزار مسافر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری این قلمرو


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، آرمان وطن دوست، معاون گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان ظهر درست در این لحظه در مونتاژ اداره کل راهداری استان کردستان کدام ممکن است در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: {در این} راستا سریع اجتناب کرده اند سوی اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان کردستان برگزار شد. انواع شهدای گمنام: عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در درجه فرمان تکمیل شد.

وی شکسته نشده داد: در شش روز قبل از امروز ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ مسافر به اشکان کردستان اعزام شدند کدام ممکن است بانه، سنندج، مریوان، سقز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراف آباد بیشترین آمار را داشتند.

معاون گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان اظهار داشت: آمار اسکان مهمانان نوروزی در مدت خیلی شبیه سال قبلی بالغ بر ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۹ نفر {بوده است}.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند بازدید ۳۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۹ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری استانداری در ۶ روز قبل از امروز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این انواع نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته کدام ممکن است ۲۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۱ نفر بود، بیش اجتناب کرده اند ۲۰ سهم افزایش داشته است.

به مشاوره معاون گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان، وی شکسته نشده داد: در مدت مذکور ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۷ مسافر ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی اجتناب کرده اند مرزهای سرانبند بانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسمک مریوان وارد ملت شدند. نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۱۷۵ نرخ انبساط داشته است.

وی تصریح کرد: طی شش روز قبل از امروز ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۶ نفر اجتناب کرده اند مرزهای باشماق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارانبند خارج شدند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه ۶۷۵ سهم افزایش داشته است.

وطن دوست اجتناب کرده اند سازماندهی ۵ پایگاه رسانه ای نوروزی در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قابلیت مسافران در سقز ۴۰ سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم در اسکان میهمانان نوروزی شهرستان تقویت می کند بانه فکر شود از قابلیت در مرزها موجود است. پر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران باید به سقز هدایت شوند.

معاون گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان تصریح کرد: نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند برپایی چادر توسط شهرداری های سنندج، بانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریوان حیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود وجود اینکه قابلیت اقامتگاه سنندج در ۲ عصر قبلی به طور مناسب پایان دادن شد با این حال قابلیت آموزشی {وجود ندارد}.

انتهای پیام/۷۱/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول هدایت دهید