خدمه سراسری شرایط اجباری را نداردخدمه سراسری استانداردهای اجباری را ندارد – مشرق نیوز