خبرگزاری مهر: تعیین ۱۱ فرد مبتلا جدید عروق کرونر در جهان کاشان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر چهارشنبه در مخلوط خبرنگاران همراه خود خاص اینکه در ابتدای شیوع کرونا ۳۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ نفر به امکانات بستری، تشخیصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپایی در کاشان، آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل مراجعه کردند، اظهار کرد: ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۱ فرد مبتلا حاد تنفسی نیز اجتناب کرده اند کاشان ترخیص شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل.

وی همراه خود ردیابی به بستری شدن ۷ فرد مبتلا حاد تنفسی در بیمارستان های جهان کاشان در ۲۴ ساعت قبلی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند این انواع ۵ نفر به بیمارستان های شهرستان کاشان و یک دو نفر نیز به بیمارستان های آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل منتقل شدند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشان خاص کرد: طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ فرد مبتلا جدیدی به صورت لحظه ای در بیمارستان های کاشان بستری نشد.

وی همراه خود خاص اینکه در مجموع ۳۹ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری حاد تنفسی در امکانات درمانی کاشان، آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل در بیمارستان ها بستری هستند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع ۲۳ نفر در کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ نفر در آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدگل بستری هستند.

ساکی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه در استان های کاشان، آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل بستری شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۸ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه شهرستان آران بستری شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان Bedgoll.

وی اظهار داشت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ بیماری قلبی در شهرستان کاشان فوت نکرده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشان همراه خود ردیابی به ابتلای ۱۱ نفر به ویروس کرونا در شهرستان کاشان طی ۲۴ ساعت قبلی، اظهار داشت: مجموع قربانیان به این ویروس در شهرستان کاشان همراه خود PCR خوش بینانه به ۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۳ نفر رسید. اشیا اجتناب کرده اند آن نقطه تحریک کردن شیوع

وی در خصوص میزان تزریق واکسن در کاشان اظهار داشت: تاکنون حدود ۷۸ نسبت اجتناب کرده اند ساکنان بالای ۵ سال جهان کاشان نوبت اول، حدود ۷۰ نسبت دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۵ نسبت اجتناب کرده اند ساکنان بالای ۱۸ سال بدست آمده کرده اند. سال‌ها سومین دوز واکسن کرونا را بدست آمده کردند.»