خبرگزاری مهر: برگزاری ۳۷ مزایده واگذاری معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های حفاری در سال جدید در گیلان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، تیمور برحیدری عصر پنجشنبه در دیدار همراه خود استاندار گیلان همراه خود ردیابی به نیازها تصمیم گیری شده برای بخش صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای استان گیلان، گفت: همراه خود ملاحظه به مانترا سال امتحان شده برای باور این نیازها در زمینه افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تحمیل احتمالاً خواهد بود. زی برسیم.

وی همراه خود دقیق اینکه پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند ۱۲۶ چالش بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت پیشرفت مادی را در اصل کار امسال دارد، افزود: همراه خود استفاده از اجتناب کرده اند این انواع چالش پیش سوراخ بینی تبدیل می شود برای ۴۷۰۰ نفر جایگزین شغلی تحمیل شود.

رئیس گروه سکوت گیلان به رجوع به این سیستم {می رود} Rize وی همراه خود هدف احیای ۵۷۰ واحد اقتصادی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل شده در استانداری ذکر شد: راهکارها برای تعمیر سبدها این واحدهای اقتصادی طبقه بندی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تبدیل می شود همراه خود انجام اقدامات اجباری وارد چرخه ورزش شود.

وی همراه خود تاکید بر لزوم ملاحظه به همگام سازی تولیدات خانه همراه خود فناوری نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان ذکر شد: استفاده اجتناب کرده اند فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات روز در جهان صنعت برای رقبا در فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حائز اهمیت است.

پورحیدری همراه خود ردیابی به اینکه باید اجتناب کرده اند توانمندی های پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، نهاد نخبگان، اساتید دانشکده، مبتکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخترعان استان گیلان استفاده شود، افزود: {در این} راستا کار اطلاعات بنیان ویژه در اصل کار قرار دارد.

وی همراه خود دقیق اینکه امسال ۳۷ مزایده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش اکتشافی در استان گیلان برگزار تبدیل می شود، ذکر شد: در جاری حاضر ۴۲ معدن دارای پروانه استفاده از در استان گیلان در جاری ورزش هستند.