خبرگزاری مهر – برخی اجتناب کرده اند آنها ۴۰۰ میلیون تومان در نمایندگی های دولتی بدست آمده کردند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهرعلی اصغر، خانات وی شامگاه شنبه در اولین شورای اجرایی شاهرود امسال کدام ممکن است به میزبانی راهنمایی ویژه این شهرستان برگزار شد، بدست آمده حقوق ۴۰۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ۵۰۰ میلیون تومانی برخی اجتناب کرده اند آنها در نمایندگی های دولتی را تایید کرد. تومان کاهش کشف شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این حقوق ها نیز ملزم به صنوبر مالیات هستند، ذکر شد: مجلس موضوع حقوق های نجومی را فوق العاده انتقادی خواهد گرفت از باعث بی اعتمادی مردمان به همه اینها حقوق شده است.

این مشاور مجلس شورای سراسری همراه خود خاص اینکه همراه خود امتحان شده شورای اسلامی، بودجه بخش ها ۳۰ نسبت افزایش کشف شد، ذکر شد: بتوانیم برای افزایش بودجه اقدامات اجرایی انجام دهیم.

خانی کسب اطلاعات در مورد بسیار قدرتمند اتفاقات مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون تلفیق در سال قبلی خاص کرد: مقامات همراه خود کار کارشناسی شخصی توانست مجلس را مجاب به لغو فارکس ۴۲۰۰ تومانی تنبل کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اتفاقات مالی ملت باشد.

وی تاکید کرد: همراه خود امتحان شده های صورت گرفته در مجلس نمایندگان در راستای ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد، این موضوع ممکن است در ارتقای استاندارد بودجه کارآمد باشد.