خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر ایده قالب کامل مسکن چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در خرداد ماه ۱۳۹۶، احتمال خواستن به مونتاژ مسکن به همان اندازه افق ۱۴۰۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ هزار واحد در سال در حالی است کدام ممکن است بر ایده گزارش وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مسکن در ۴ سال قبلی منطقیسالانه کمتر اجتناب کرده اند ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها نوسازی شده است. ساخت کم مسکن {به دلیل} عدم تعادل تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا مسکن مدت پیش بینی {صاحب خانه} را به بیش اجتناب کرده اند ۷۵ سال افزایش داده است.

حرکت صنعت ساختمان همراه خود ورود نمایندگی های اطلاعات بنیان نمایندگی، سرمایه گذاری

مانترا امسال مقام معظم مدیریت علم ساخت کرد نمایندگی، سرمایه گذاری ممکن است منصفانه کارفرما تحمیل کردم. {در این} بین اگر به نظر می رسید ویژه ای به سهم مسکن در اقتصاد داشته باشیم، خواهیم دید کدام ممکن است همراه خود افزایش صنعت ساختمان، چرخ اقتصاد نیز در حرکت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل پیش بینی {می رود} مقامات باید ملاحظه ویژه ای به صنعت ساختمان داشته باشد از ملت خم شدن تورمی را دنبال می تدریجی. بالا جدا بالا درگیر شدن ساخت انبساط اشتغال ملت را ببینیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در ماه های جدیدترین درمورد به با اشاره به اهمیت استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین در صنعت ساختمان اظهار تذکر شده است. بیانش کن درحال حاضر سن ساختمان های دولتی اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۲۰ سال است. هشت تحویل داد.

وزیر سابق راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی توده ها اجتناب کرده اند فناوری های نوین مسکن برای جبران عقب ماندگی این فناوری ها استفاده کرد. بخش تایید کرده اند.

این در حالی است کدام ممکن است در جاری حاضر همراه خود طرف های خارجی به طور قابل توجهی زبان چینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت کردن روغن به سمت استراتژی این ساختمان توسط وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی احداث شده است.

قاسم {در این} در باره وی افزود: برخی می گویند وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تمایل دارد زبان چینی ها را برای مونتاژ مسکن به ایران بیاورد، با این حال ما ساده می خواهیم فناوری اقتصادی وارد ملت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} خارجی چه مهندس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کارمند وارد ملت نشود. اظهار داشت.

به اساس های درونی شخصی اعتقاد کنید

همراه خود ملاحظه به برچسب امسال شناخته شده به عنوان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات نمایندگی، سرمایه گذاری تحمیل جایگزین های شغلی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند زمینه های ساخت اطلاعات است نمایندگی، سرمایه گذاری برای جبران عقب ماندگی شخصی یعنی ساخت اطلاعات امتحان شده زیادی می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید انجام دهد نمایندگی، سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی شدن در بخش مسکن در همین راستا احمدرضا سرحدی زاده، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو همراه خود مهر در خصوص این عملکرد اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد اطلاعات کلی در رشد اقتصاد مسکن تصدیق شد: این در همه جای دنیا است اطلاعات کلی هدف رشد نظام مالی است. کمیت کار تولید دیگری به اقتصاد کمک نمی شود، اما علاوه بر این ساخت کالاهای فناورانه همراه خود قطعا ارزش آن را دارد افزوده بالا است. اصولاً برای طرف اطلاعات نمایندگی، سرمایه گذاری وقتی خیس شد اقتصاد را اجتناب کرده اند وضعیت حال خارج می کنیم.

وی شکسته نشده داد: این اطلاعات نباید فراموش شود. نمایندگی، سرمایه گذاری اجتناب کرده اند دانشکده ها می آید، ۹ اجتناب کرده اند زیرین گروه. سیستم آموزشی دانشکده های ما {باید باشد} دانش فنی محور باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده تحقق بخشیدن اجتناب کرده اند جهت حرکت گرایی اصلاح کار در جهت ساخت اطلاعات نمایندگی، سرمایه گذاری برسیم. در تمام نمایندگی های غول پیکر دنیا اتفاقی می افتد دادن او را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های همراه خود رشد استراتژی مثل ایرباس همراه خود دانشکده های پلی استراتژی قرارداد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند در حین تحصیل همراه خود وضعیت ساخت شناخته شده تبدیل می شود.

مونتاژ مسکن به اشتغال {کمک می کند}

این کارشناس اقتصاد مسکن همراه خود ردیابی به استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین در صنعت ساختمان اظهار داشت: مسکن ما عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطلاعات است. نمایندگی، سرمایه گذاری در بخش مسکن ۲ موضوع را باید در اصل کار قرار دهیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها کاربری است داروها سلام تکنولوژی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استفاده اجتناب کرده اند بزرگراه ها همراه خود استراتژی بالا مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز

سرحدی زاده اظهار داشت: {در این} دنیا هستند آجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بلوک سیمانی استفاده نمی شود، با این حال اجتناب کرده اند اجزا کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها اخیر برای مونتاژ استفاده تبدیل می شود. برج ۳۰ طبقه در تعدادی از ماه ساخته شد در حالی کدام ممکن است مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اینگونه است برج در ایران چندین سال اندازه می کشد.

وی اظهار داشت: امروزه داروها اخیر اجتناب کرده اند محصولات پتروشیمی ساخت تبدیل می شود. استراتژی در ملت ما منصفانه بخش پتروشیمی موجود است، با این حال فرآیند مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز ما عادی هستیم

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مسکن اقتصاد را پیش می برد، اظهار داشت: مسکن ممکن است. در صورت به صنعت متصل باشید، موتور سیکلت اقتصاد باشید، با این حال درحال حاضر انبساط مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز کمکی به افزایش صنایع اساس ما نکرد. طی تعدادی از دهه قبلی میلیاردها دلار در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز واریز شده است، در حالی کدام ممکن است نیروی محرکه اقتصاد صنعت است ۹ مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز.

وی شکسته نشده داد: اگر صنعت بزرگراه ممکن است ساخت مسکن تدریجی، با این حال اگر همه دارایی ها شخصی را در بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن عادی بگذاریم، امکان پیشرفت موجود است. دانش فنی نخواهیم داشت.

این کارشناس مالی همراه خود ردیابی به اصل جدیدترین رئیس جمهور مبنی بر تخریب ویلاهای جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز همراه با دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی، اظهار داشت: در صورت شکسته نشده مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای عادی، جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها زیرزمینی ما اجتناب کرده اند بین {می رود}. مناسب است کدام ممکن است صنعت ساختمان جایگزین های شغلی تحمیل می تدریجی با این حال در عین جاری باید اقتصاد پویایی داشته باشیم کدام ممکن است باعث افزایش اقتصادی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امکانات کسب افراد شود. ما حتی می توانیم داروها بسازیم.»سلام تک » صادرات ساختمان.

این گزارش نماد می دهد کدام ممکن است جدا از بحث افزایش اشتغال همراه خود ایجاد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای اقتصادی، موضوع آن اطلاعات کلی ممکن است به معامله کمک تدریجی پایان دادن شد سازندگان باید امکانات کسب خانه را داشته باشند به همان اندازه افراد خانه دار شوند دستی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانه دار شدن سالها منتظر نباشید.