خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


مدل واندر هی فضانورد ناسا پس اجتناب کرده اند گذراندن ۳۳۵ روز در منطقه به پایین بازگشت. این تمدید شده ترین روزی است کدام ممکن است خوب فضانورد ناسا در منطقه مسکن کرده است.

او همراه خود پیوتر دوبروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتون شکاپلوف روسی به پایین بازگشت. آنها در ساعت ۵:۲۸ صبح دیروز به وقت بومی لمس کردن آمدند. بازدید آنها اجتناب کرده اند ایستگاه فضایی در سراسر جهان به پایین تنها ۴ ساعت اندازه کشید.

فضانوردان آمریکایی و روسی به زمین بازگشتند

دوبروف علاوه بر این واندرهی ۳۳۵ روز را در منطقه گذراند. آنها در آوریل ۲۰۲۱ به منطقه بازدید کردند. شکاپلروف علاوه بر این ۱۷۵ روز را در ایستگاه فضایی در سراسر جهان گذراند.

این سه فضانورد همراه خود خوب کپسول سایوز MS-19 به پایین بازگشتند.

همراه خود وجود تیرگی روابط بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه بر بالا نبرد در اوکراین، شکاپلروف در گذشته اجتناب کرده اند بازدید به پایین، سایر فضانوردان آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا در ایستگاه فضایی در سراسر جهان را به خواهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادران فضایی شخصی دعوت کرد.

فضانوردان آمریکایی و روسی به زمین بازگشتند