خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، بر ایده تعاریف آموزشی، اقتصاد داده ها بنیان مالی است کدام ممکن است در آن ساخت، تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری داده ها بسیار قدرتمند محرک های ساخت ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در تمامی صنایع باشد. این ایده در ادبیات مالی فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایی را به شخصی دیده است.

به طور گسترده اقتصاد داده ها بنیان را به ۲ صورت می توان رئوس مطالب کرد: اول اقتصاد همراه خود فناوری های شیک (فناوری بالا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم استفاده اجتناب کرده اند داده ها برای افزایش درآمد. بازگشت تمام بخش های اقتصاد

به معنای واقعی کلمه هستند می توان به اقتصاد داده ها بنیان کف دست کشف شد منتقل کردن اجتناب کرده اند اقتصاد بیشتر مبتنی بر دارایی ها (اقتصاد استاندارد) به همان اندازه اقتصاد بیشتر مبتنی بر اثربخشی. آ اقتصاد داده ها بنیان شناخته شده به عنوان فینال مرحله رشد در تبدیل کردن اقتصاد جهانی شناخته تبدیل می شود. به همان اندازه کنون، جهان رشد یافته اجتناب کرده اند اقتصاد کشاورزی (دوران پیش اجتناب کرده اند تجاری، عمدتا بخش کشاورزی) به اقتصاد تجاری (همراه خود فاصله تجاری، بخش ساخت عمدتا) به همان اندازه اقتصاد بعد اجتناب کرده اند ساخت تجاری/تعداد زیادی (اواسط قرن بیستم، عمدتاً بخش شرکت ها) به اقتصاد بیشتر مبتنی بر داده ها رسیده است (اواخر قرن بیستم به همان اندازه {بیست و یکم}، عمدتاً بخش فناوری / سرمایه انسانی).

این ایده به طور مناسب در اواخر قرن بیستم تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۹۷ گروه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مالی (OECD) 5 شاخص را برای مقیاس گیری اقتصاد بیشتر مبتنی بر داده ها راه اندازی شد کرد: درگاه ها، جریان ها، انباشت، خروجی، جامعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود.

شاخص های اقتصاد داده ها بنیان

در جاری حاضر شاخص های زیادی برای مقیاس گیری داده ها در اقتصاد هر دو شاخص اقتصاد داده ها بنیان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند تعیین مقدار داده ها (KAM) کدام ممکن است توسط موسسه موسسه مالی جهانی مجهز است یکی اجتناب کرده اند معمولاً پرسیده می شود ترین فرآیند ها برای مقیاس گیری اقتصاد داده ها است. این مانکن برای ادغام کردن ۲ شاخص داده ها (KI) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها (KEI) است کدام ممکن است هر کدام به فرآیند خاصی محاسبه می شوند.

f1f8065bece9160f8fa6d5d6864aff9f32512eab 335 - اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان

بر ایده فینال آمار حاضر شده اجتناب کرده اند سوی وسط در سال ۲۰۱۲، علیرغم امتیاز خوشایند ایران در شاخص داده ها (KI)، در شاخص اقتصاد داده ها بنیان (KEI) در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رتبه بندی} های حاضر شده توسط این وسط در جایگاه خوبی قرار ندارد. موسسه مالی جهانی، رتبه ۹۳ را برای ایران در سال ۲۰۱۲ کسب کرد.

e1198a2f9c54a1f32ed6120da3409899ae0e7a03 335 - اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان

ارکان اقتصاد داده ها بنیان

چون آن است قبلا اشاره کردن شد، اقتصاد داده ها بنیان بر ۴ م componentلفه بی نظیر استوار است:

۱) شاخص نوآوری: سیستم نوآوری تاثیر گذار تعیین کنید گرفت ازبانگاه هاامکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها، اتاق ها در نظر گرفته شده تولید دیگری گروه های می توان همراه خود کنجکاوی انجام داد جری عزخاین داده ها جهانی نیازهای آن را برآورده می تدریجی مردمان اصیل آهسته. تدریجی خودت را پیدا کن راه رفع سلام اجتناب کرده اند تذکر دانش فنی راهنمایی جدید.

۲) شاخص آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش: {نیروی کار} تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر کدام ممکن است در موقعیت به تحمیل مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده مؤثر اجتناب کرده اند داده ها است.

۳) شاخص ICTزیرساخت های اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی قابل ورود به فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات شناخته شده به عنوان کاتالیزور برای ارتباطات مؤثر، تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردازش داده ها حرکت می کنند.

۴) سیستم نهادیسیستم نهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه مالی برای ادغام کردن همراه خود انگیزه، تکانشی خوش آمدی اشتغال الهام بخش تبدیل می شود تاثیر گذار داده ها فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید باعث ارتقای کارآفرینی تبدیل می شود داده ها اقتصاد پیش درگیر شدن.

وسط پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی الگوی رشد اقتصاد داده ها‌بنیان در فنلاند، هند، کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه در بخش‌های فوق‌الذکر، در سال‌های فعلی تاکید کرده است کدام ممکن است مهمترین موضوع پوشش گذاران این منطقه را باید درک کرد، یعنی داده ها را محدود به فناوری های شیک نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کرد در همه زمینه ها رشد یابد. علاوه بر این مانکن رشد مالی داده ها بنیان در هر کشوری منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان برای همه خوب مدل نوشت.

این گزارش علاوه بر این اضافه کرد کدام ممکن است کشورهای دارای اقتصاد داده ها بنیان سه مخرج مشترک دارند:

اول اینکه {در این} ملت ها اقتصاد داده ها بنیان همراه خود توسعه رقبا پذیری صنعت خانه در کنار است.

دومین وجه مشترک، پوشش های هماهنگ برای رشد اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد تجاری است کدام ممکن است در ملت اعمال تبدیل می شود. فنلاند کره جنوبی ممکن است این را به خوانایی ببیند.

سومین وجه مشترک، لزوم ملاحظه به اکوسیستم اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر بازیگران مختلف این اکوسیستم اعم اجتناب کرده اند نهادهای حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی، مقامات، بنگاه های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی حتی محله است. .

این گزارش علاوه بر این الگوی های سودآور رشد داده ها محور در فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی را تجزیه و تحلیل می تدریجی سلام نیازها هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کشورهای عربی کدام ممکن است عمیق آن را می توانید در همین جا تفسیر کنید.

بخش اقتصاد داده ها بنیان را محدود نکنید

چون آن است توسط قوانین رئوس مطالب شده است حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات داده ها نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات داده ها بنیان به نمایندگی ها، مؤسسات هر دو تعاونی های شخصی آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که افزایش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت، رشد اقتصاد داده ها بنیان، بدست آوردن به نیازها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری سازی نتایج تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد (اجتناب کرده اند جمله طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها) در زمینه فناوری های شیک خوب ارزش افزوده زیادی ویژه به ویژه در ناخوشایند افزارهای مرتبط همراه خود ساخت موجود است.

متعاقباً، اقتصاد داده ها بنیان ممکن است در هر بخش اجتناب کرده اند اقتصاد اعم اجتناب کرده اند صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها تعیین کنید بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است نرخ بازده نقش ها خدماتی البته است بعدی است، نسبت فوق العاده بالایی اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان در سال های قبلی بوده اند. {در این} بخش رئوس مطالب شده است. با این حال آنچه مدیریت در سال جدید بر آن تاکید کردند، ساخت داده ها بنیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است علیرغم اهمیت بالای بخش خدماتی، نباید تاثیر داده ها داده ها بنیان را کف دست کم بگیریم. بازگشت ساخت نادیده گرفته شده است است.

سید محسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد داده ها بنیان مجلس شورای اسلامی {در این} خصوص به خبرنگار مهر ذکر شد: اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها بنیان به معنای نمایندگی های داده ها بنیان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقا عملکرد مردمان در ساخت داده ها بنیان است. مهمتر.” راستی ساخت دانشجویی اقتصاد غیرمعمول نیست. شناخته شده به عنوان مثال در کشاورزی کدام ممکن است مدیریت نیز بر آن تاکید کرده اند، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان باید {به سمت} داده ها بنیان شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نیز این مسیر را تسهیل تدریجی.

وی افزود: اجتناب کرده اند فاصله انواع جری اقتصاد داده ها بنیان کشورمان را همراه خود حق ورود به مرحله بلوغ پایین بالا گذاشته ایم. {در این} مرحله این نمایندگی ها باید اقتصاد را توسط دست بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات می خواست مردمان را ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غول پیکر ما باید داده ها بنیان باشد.

علاوه بر این سورنا ستاری، معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه رشد داده ها بنیان منحصر به فناوری های شیک است؟تکنولوژی بالاوی ذکر شد: {در این} بحث اجباری است سنت رشد داده ها بنیان در ملت فروش شود. شناخته شده به عنوان مثال، اکنون بخش بزرگی اجتناب کرده اند این نمایندگی ها به صنایع ناخوشایند مشغول هستند. یعنی آثاری کدام ممکن است مبنای اساسی آنها علوم انسانی است.

وی ذکر شد: مهم اینجا است کدام ممکن است بتوانیم در اقتصاد خوب ارزش افزوده تحمیل کنیم. متعدد اجتناب کرده اند این نمایندگی های همراه خود داده ها {در این} زمینه در جاری کار هستند، ببینید در یک واحد آپارتمان تعدادی از ده متری میلیاردها تومان درآمد دارند. این خوب ارزش افزوده، خوب ارزش افزوده داده ها است. کدام ممکن است بر روی داروها اولین بدتر کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود این اتفاقات در اقتصاد رخ دهد.

در نهایت باید تاکید کرد کدام ممکن است اکنون کدام ممکن است سالی به تماس گرفتن ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال نامیده می شود، ملاحظه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذاران همراه خود کشیده شدن به این ضرر، افکار ها نباید به گروه محدودی اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان شبیه صنعت محدود شود. تکنولوژی بالا هر دو استارتاپ ها محدود شوند، همراه خود درک اهمیت عملکرد داده ها در بلند مدت اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو جهانی، پوشش هایی همراه خود برای درمان ۴ بعد مختلف اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای ملت مبدأ متعهد شدن شود. .