خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر رازم، مبارزه جبهه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی انقلاب اسلامی خراسان شمالی همراه خود هدف آبرسانی به قلمرو کالیمانیا منه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسمالکان بازداشت شد.

این اردوی جهادی به مدت ۳ روز {خواهد بود}.