خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه بیشترین دلیل برای تصادفات از حداکثر در جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه ها رانندگی پرخاشگرانه (سرعت، ضرب و شتم، رمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می باشد)، پلیس راهور تهران عظیم در تذکر دارد برخورد را بدتر کردن تدریجی. تسریع در تخلفات». سبقت را در اصل کار شخصی قرار داده است.

وی افزود: قالب برخورد همراه خود این تخلف توسط اکیپ های پلیس راهور تهران عظیم در مرحله شهر تهران در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان تخلفات طبق قوانین برخورد تبدیل می شود.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، معاون پلیس راهور آینده وی شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به احتمال افزایش سرعت در سویه ها متروک به طور قابل توجهی در ایام نوروز مقرر شد قالب برخورد همراه خود تخلفات حادثه ساز کدام ممکن است مسئله بی نظیر تصادفات رانندگی هستند در اصل کار ویژه قرار گیرد. ” “

وی ذکر شد: برخورد همراه خود تخلفاتی یادآور سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز اقدامی برای پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران پلیس راهور تهران تمام امتحان شده شخصی را برای کاهش تصادفات انجام خواهند داد.

مامور پلیس راهور آینده پلیس در نهایت اجتناب کرده اند رانندگان خواست همراه خود رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز در سویه ها خلوت موقعیت مهمی در کاهش تصادفات داشته باشند.