خبرگزاری مهر: استانداری مرکزی همراه خود افزایش ۲۶ درصدی تردد در رتبه سوم کشوری | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الامه ظهر در این زمان یکشنبه در مونتاژ کمیته اجرایی مقررات بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حوادث رانندگی در استانداری مرکزی تصدیق شد: باید برای کاهش تصادفات خیابان ای تدابیری اندیشیده شود.

وی شکسته نشده داد: استان های ساوه، اراک، شازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهان باید بسیج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکارهایی در محورها مستقر شود به همان اندازه تصادفات خیابان ای کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اجتناب کرده اند تلفات کاسته شود.

استاندار مرکزی اظهار داشت: صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای قلمرو مرکزی نیز همراه خود کمک پلیس مخفی فیلم کوتاهی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده کرد. فیلم های اقدامات اجباری برای درجه یک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به رانندگی ایمن انجام شود.

استانداری مرکزی با افزایش 26 درصدی ترافیک در جایگاه سوم قرار گرفت

مخلص الائمه افزود: استفاده اجتناب کرده اند توانمندی پایگاه های بسیج کشاورزی نزدیک به محورهای مواصلاتی برای کاهش آسیب های ناشی اجتناب کرده اند تصادفات خیابان ای حیاتی است.

نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر تصادفات رانندگی در استان مرکزی به ۲۹ نفر رسید

مهدی خشمگین، معاون عمرانی استاندار افزود: اجباری است آمبولانس ها در فواصل معین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از کیلومتری خودروهای پلیس برای پرونده تخلفات رانندگی مستقر شوند.

وی تاکید کرد: امسال شاهد انبساط آمار ترافیکی در استان مرکزی هستیم به منظور که این استانداری پس اجتناب کرده اند استانداری های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز رتبه سوم را به شخصی اختصاص داده است با این حال برخلاف این ۲ استانداری کدام ممکن است میزان نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند تصادفات در استان مرکزی است. تک رقمی، نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع جان باختگان در استان مرکزی به ۲۹ نفر رسیده است کدام ممکن است عدد بزرگی است.

نظارت ضعیف بر رانندگان پرخطر استانداری مرکزی

حمید رضا متعادل می کنیم وی همراه خود ردیابی به لزوم افزایش نظارت ها اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها در استانداری مرکزی عدم نظارت بر رانندگان پرخطر است کدام ممکن است نیازمند استفاده اجتناب کرده اند انواع زیادی خودروی کمکی در سایر عوامل شهر است. راهنمایی.”

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ارائه دهندگان بین راه های استان فوق العاده ضعیف است کدام ممکن است باید در روزهای باقی مانده اجتناب کرده اند سفر نوروزی به آن تمرکز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن سریعتر اقدامات اجباری برای تعمیر این اشکال انجام شود.

مدیرکل محل کار فنی استانداری مرکزی اظهار داشت: خیابان های استانداری اجتناب کرده اند استاندارد خوبی برخوردار است از استانداری مرکزی در استانداری مکان تعطیلات پروازهای نوروزی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران برای حضور در مکان تعطیلات سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت دارند.

۲۲ نیروی کار پلیس در روزهای ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ فروردین ماه در خیابان های شهرستان مستقر می شوند

{در این} مونتاژ سردار حسن مفخمی شهرستانی {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به اقدامات پلیس در بخش ترافیکی استانداری اظهار داشت: تمام امتحان شده پلیس ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت در بازدید همراه خود تمام توان مهیا است، گستردگی جغرافیایی استانداری مرکزی انواع اکیپ های پلیس راهور استانداری مسئولیتی در قبال محافظت محورهای ارتباطی ندارد.»

او اضافه کرد: بر ایده آمار در ۲ روز پایانی سفر یعنی ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ واردین به ۲۲ نیروی کار جهت کاهش تصادفات خیابان ای، مدیریت راه ها، محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های خیابان ای شهرستان جهت حضور در مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان های مختلف خواستن است. شهرستان اجتناب کرده اند ساعت ۶ صبح به همان اندازه ۱۸ بعد اجتناب کرده اند ظهر نیروی کار ها در اختیار ۸ ایست بازرسی قلمرو ای هستند. بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر جغرافیای محورهایی کدام ممکن است تصور به مستقر شوند نظارت داشته باشند.

بیش اجتناب کرده اند ۹.۷ میلیون تردد در استانداری مرکزی پرونده شده است

مهرداد جهانی مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان مرکزی نیز {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به وضعیت ترافیکی خیابان های استان خاطرنشان کرد: تردد در خیابان های استان مرکزی تاکنون ۲۶ نسبت افزایش داشته است. بر ایده آمار بازدید کنندگان بیش اجتناب کرده اند ۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار عابر پیاده در استان شاهد بوده ایم کدام ممکن است طبق آمار پرونده شده در مبادی درگاه استان انبساط چهل درصدی را شاهد بوده ایم.

وی افزود: اگرچه در ایام نوروز شاهد کاهش تردد خودروهای با کیفیت صنعتی در خیابان های استانداری مرکزی بودیم، با این حال تردد خودروهای سبک در استانداری انبساط ۳۵ درصدی را آرم می دهد.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری مرکزی خاص کرد: بر ایده آمارهای پرونده شده اجتناب کرده اند تردد استانداری حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است معمولی سرعت خودروهای سبک در استانداری مرکزی حدود نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ کیلومتر در ساعت است به منظور که این آمار در ملت ۸۵ کیلومتر در ساعت را آرم می دهد.

تکیه کن جهانی: بر ایده تاکنون ۲۲ هزار تردد در استان مرکزی پرونده شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۸۰۰ تردد اجتناب کرده اند ۱۴۰ کیلومتر در ساعت قبلی است کدام ممکن است متأسفانه در ۳۰ اسفند سال قبلی ۶ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروردین ماه در خیابان های استان مرکزی هشت نفر کشته شدند. ۲۵. امسال پرونده شد.