خبرگزاری مهر: آلودگی هوا در اصفهان و سه شهر همجوار | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمود مزار کارشناس آزمایشگاه ایمنی جو زیست استان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به اینکه معمولی شاخص هوای همانطور که صحبت می کنیم اصفهان است. بر مقدمه وی همراه خود خاص اینکه داده های ۱۳ ایستگاه پرانرژی در شرایط ناسالم برای گروه های ظریف سند شد، تصریح کرد: استاندارد هوا در ایستگاه های پایش دیجیتال در جاده احمدآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الرودکی همراه خود شاخص ۱۳۲، استانداری همراه خود شاخص ۱۳۵، جی همراه خود شاخص ۱۲۷، الفرشادی همراه خود شاخص ۱۳۱، فایز همراه خود شاخص ۱۲۵، آزادراه خرازی همراه خود شاخص ۱۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشگاه مساق همراه خود شاخص ۱۲۷ در وضعیت ناسالم برای گروه های ظریف قرار دارند.

وی همراه خود خاص اینکه شاخص هوای ۲ ایستگاه در جاده رحمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه به همین ترتیب همراه خود ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، خاطرنشان کرد: شاخص هوای ایستگاه جاده بهنار همراه خود معمولی ۱۵۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروین همراه خود معمولی ۱۵۹ شاخص استاندارد هوای ناسالم است. . به بیشتر مردم آرم داده شود.

کارشناس آزمایشگاه ایمنی جو زیست استان اصفهان افزود: همانطور که صحبت می کنیم وضعیت استاندارد هوا در شهر اقتصادی sgzi همراه خود شاخص ۱۵۷ ناسالم برای بیشتر مردم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهانشهر به همین ترتیب همراه خود شاخص ۱۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ ناسالم برای گروه های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه های مقامات آباد، خمینی شهر، نجف آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشان در نواحی اقتصادی کاشان ناسالم است. ابدی تعطیل هستند.

شاخص استاندارد هوا ۰ به همان اندازه ۵۰ هوای پاک، ۵۱ به همان اندازه ۱۰۰ هوای مفید، ۱۰۱ به همان اندازه ۱۵۰ ناسالم برای گروه های ظریف، ۱۵۱ به همان اندازه ۲۰۰ ناسالم برای بیشتر مردم، ۲۰۱ به همان اندازه ۳۰۰ فوق العاده ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۱ به همان اندازه ۵۰۰ مضر است.

شاخص استاندارد هوا معیاری برای سنجش غلظت آلاینده های مختلف در هوا شبیه مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات معلق (ذرات کوچکتر اجتناب کرده اند ۱۰ میکرومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات کوچکتر از دو.۵ میکرومتر) است. کدام ممکن است دارای محدودیت های مجاز همراه خود واحدهای مختلف است، به عددی با بیرون واحد تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آلودگی هوا را حاضر می دهد.