حیرت به جای حسرت در روز جهانی ارتباطات؛ همه ما مثل جمشید با جام جهان‌نما
روز جهانی ارتباطات را باید تبریک گفت. باید جشن گرفت. چون اگر نبود پشت دیوار می‌ماندیم. با وسایل ارتباطی بود که پل زدیم.