حکایت دانش آموزی که معلمش به سرش خورد/ نمی خواهم داستانم را مثل «مهسا امینی» ادامه دهم.
“نکته آن روز چیز خاصی نبود. واقعه را فراموش کنید. خبر داستان من به اندازه کافی در فضای مجازی منتشر شده است و نمی خواهم داستانم را مانند داستان “مهسا امینی” ادامه دهم. همچنین با آموزش و پرورش شهرستان بهار تماس گرفتم. ریاست دفتر ریاست جمهوری. ما معلممان را راضی کردیم… اتفاق کوچکی بود و بس.»